Teklifinizle hem hukuksuz hem de ağır bir ceza getiriyorsunuz. Bu akılsızlıkta ısrar mı edeceksiniz?

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 27 Yasama Yılı: 4 Tarih: 14.07.2021 Birleşim: 103

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iyi geceler diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum.
    Değerli milletvekilleri, bu maddede işin esasına ilişkin 3 temel yanlışlık vardır. Maddeyi hazırlayanlar Anayasa'nın eşitlik ilkesini okumamışlar, Anayasa'nın ölçülülük ilkesini bilmiyorlar, farkında değiller ve bu maddeyi yazanlar, bu cezaları yazanlar ya sayı saymamışlar ya dayak yememişler. Hepinizin bildiği gibi 2019 yılında, 11 Temmuz 2019 tarihinde 7183 sayılı Kanun'la Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasını kabul ettik. Ajans kuruldu, Kanun'un 6'ncı maddesi Ajansın gelirlerini düzenliyor. Buna göre, Ajans turizm alanında, turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok işletmeden hasılatları üzerinden belli bir yüzde veya binde dâhilinde aidat veya pay alacak. Bunun adına "turizm payı" deniliyor. Örneğin, 5 yıldızlı konaklama tesislerinden net satış ve kira gelirleri üzerinden binde 7,5 oranında; yeme içme ve eğlence tesislerinden de yine binde 7,5 oranında pay alınacak. Bakanlık belgeli işletmeler bunlar. Payın matrahı net satış ve kira geliri hasılatı.
    Bu madde ne diyor? Bu madde, görüştüğümüz madde diyor ki: "Turizm payının ilgili yasaya göre ödenmesi gerektiği süre içerisinde ödenmesi gerekir." İlgili kanunda, turizm ajansıyla ilgili kanunda diyor ki: "Mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu rejime bağlı olarak gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine turizm payı beyan edilir ve ödenir." KDV yönünden üç aylık beyanname veriyorsa takip eden ayın 24'üncü, aylık beyanname veriyorsa yine takip eden ayın 24'üncü günü sonuna kadar beyan eder, 26'ncı gün akşamına kadar da ödemesini yapar. Nereye yapıyor? Vergi dairesine. Gelir idaresi tahsilatı yapıyor, tahsilat üzerinden yüzde 5 oranında bir payı bütçe geliri olarak vergi gelirleri arasına kaydediyor, kalan yüzde 95'ini de ajansa veriyor. Mükellefler ödedi, turizm payının mükellefi olan yeme içme tesisleri, konaklama tesisleri ve diğerleri bu payı ödedi. Madde diyor ki: "Sen bu ödediğine ilişkin makbuzu sana denetlemeye gelen görevlilere gösteremezsen sana on beş günlük bir uyarma süresi verilecek. On beş gün içinde de bunu gösteremezsen tekrar bir on beş günlük süre verilerek ya gösterdin gösterdin, göstermedin sana 13.500 lira ceza kesiyoruz." Ben bu tip maddelerde konuşmadan önce bürokrasiden, siyasilerden bilgi alırım. Burada şu yanlışlık var, şunu düzeltelim. Belki de ben yanlış düşünüyorumdur, bu yanlışlığımı ben kendim düzeltmiş olurum. Değerli milletvekilleri, makbuzu göstermedi diye bir insana 13.500 lira ceza kesilir mi? Bunu anlatamıyorum. İşte AK PARTİ'nin giderek tek adam yönetimine evrilmesinin sonucudur bunlar. (CHP sıralarından alkışlar) Eski dönemlerde bizim bu teknik uyarılarımız AK PARTİ tarafında, bakan tarafında karşılık bulur, burada onlar düzeltilirdi. Bir önceki maddede bir kelime düzeltmesini önerdik, yaptılar, o kelime düzeltmesi kabul edildi, birincisi bu.
    İkincisi, peki, bu cezayı kestiğiniz mükellef sonra getirdi, "Ya, ben buldum bu makbuzu." dedi. Hayır, sen o anda gösteremediğin için 13.500 lira ceza hazineye gelir kaldı kardeşim, turizm payına, fonuna da gitmiyor bu, ajansa da gitmiyor.
    Üçüncüsü, bir vergiyi zamanında ödemezseniz vergi dairesi size ceza mı keser, yoksa gecikme zammı mı uygular? Gecikme zammı uygular, değil mi? "Kardeşim, vergin tahakkuk etti, ödemedin. Sana her ay şu oranda gecikme zammı uyguluyorum." Burada, hem gecikme zammı ödeyecek bu hem de 13.500 lira ceza. Ya sayı saymamışsınız ya dayak yememişsiniz.
    Dördüncüsü, bu ceza hukuksuz bakın, aynı zamanda ağır. Ya, 50 sandalyeli bir lokanta ile -bakanlık belgeli- 500 sandalyeli bir lokantayı aynı sayıp ikisine de 13.500 lira ceza uyguluyorsunuz.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Buyurunuz efendim.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, Sayın AK Parti Grubu, Grup Başkan Vekili, sayın Komisyon; bu hukuksuzlukta ısrar mı edeceksiniz, bu kanunsuzlukta ısrar mı edeceksiniz, bu mantıksızlıkta, bu akılsızlıkta ısrar mı edeceksiniz? (CHP sıralarından alkışlar) Evet, daha sert kelimeleri kullanmak istemiyorum, kullanamam zaten.
    İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) - Kullanmayın zaten.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Arkadaşlar, hangi çağdayız. Vergi dairesine ödemiş mi vatandaş? Gelir İdaresi size bu listeyi verebilir. "Gelir İdaresi bize vermeyecekmiş efendim." Ya, ne demek? Devlete bir vergi ödenirse bunun listesi Vergi dairesinde olmaz mı? Yüzde 5 zaten sizden masraf karşılığını alıyor Gelir İdaresi. Size istediğiniz listeyi verir, bu bir bilgisayar programıdır.
    Lütfen, bu maddeyi oylamayın, bu maddeyi kabul etmeyin, bu hukuksuzluğa ortak olmayın.
    Hepinize saygılar sunuyorum.