Karşılıksız çek mağdurları bir kez daha cezaevine dönme tehdidi altında

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 15.06.2022 Birleşim: 103 Ham Tutanak Sayfası:130-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kangren olmuş bir konuyu tekrar Genel Kurulun gündemine getiriyorum. Konu, düzenlediği çek karşılıksız çıkması nedeniyle hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya kalmış olan vatandaşlarımız. Çok kısaca bu işin geçmişini özetlemek istiyorum.
    Meclisimiz 14 Nisan 2020 tarihinde kabul etmiş olduğu bir kanunla İnfaz Kanunu'nda bir değişiklik yaptı ve İnfaz Kanunu'nda yapılan bu değişiklikle birlikte birçok mahkûm bir gün dahi cezaevinde hapis yatmaksızın tahliye oldu. Örneğin beş yıl hapis cezasına mahkûm olmuş bir dolandırıcı bu İnfaz Yasası'nın getirdiği kolaylıktan yararlanarak bir gün dahi hapse girmeksizin tahliye oldu, özgürlüğüne kavuştu. İnfaz Yasası böyle bir kolaylık getirdi. Bu örneği biraz daha geliştirelim; matbaada sahte çek basmak suretiyle, sahte çek keşide etmek suretiyle bir satıcıyı, bir tüccarı dolandıran bir vatandaş bu kolaylıktan yararlandı ve hapse girmedi. Gel gelelim, ticari hayatın akışı içerisinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle düzenlediği çek karşılıksız çıkan vatandaşa bu kolaylık Meclis tarafından gösterilmedi, daha doğrusu AK PARTİ Grubu tarafından gösterilmedi dersek doğru olur. (CHP sıralarından alkışlar) Kanun çıktı, ne zaman? 25/3/2020 tarihinde çıktı, dendi ki: "Sizler bu karşılıksız çıkan çekin 1/10'unu üç ay içinde ödeyin, kalanı da ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödeyin, bu hapis cezasından kurtulun." Sonra, bu sürenin yeterli olmadığı anlaşıldı, üç aylık süre bir yıla çıkarıldı bir başka kanunla, sonra bu bir yıllık sürenin de yeterli olmadığı anlaşıldı, bir yıllık süre bir yıl daha uzatılarak 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Süre bitiyor, az kaldı, eğer yeni bir düzenleme yapılmaz ise bu vatandaşlarımız hapse girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi alacaklının icra dairesi gibi çalışamaz arkadaşlar. Bir Demokles'in kılıcı bu vatandaşlarımız üzerinde sallanıyor "Bunu öde, ödemezsen hapse gireceksin." Şunu demek istemiyorum, diyemiyorum daha doğrusu, ya bu düzenlediği çek karşılıksız çıkan vatandaşlarımızı, lütfen dolandırıcı olarak telakki etmeyin demek istiyorum ama diyemiyorum çünkü dolandırıcı saysaydınız affedecektiniz. Bu insanlar dolandırıcı değil, niye ödeyememiş çekini bu vatandaşlarımız? Devletten alacağını alamamış, belediyeden alacağını alamamış; dolar fırlamış, faizler yükselmiş. Bu vatandaşlarımız ne yapmış? Devlete sadık kalmışlar, vergilerini ödemişler, devlete inanmışlar gel gelelim "Hapse gireceksin." deniliyor.
    Değerli arkadaşlar, başka nedenler de var, başka örnekler de verebilirim size, yaşanmış örnekler. Bakın, İzmir'den bir vatandaşımız bana yazdı, bildirdi, ismi Canan Arslantaş. Alacaklı olduğu firma konkordato ilan etmiş. Konkordatonun kesinleşmesi birkaç yıl sürmüş, sonra konkordato kabul edilmiş ve mahkeme altmış ay vadeyle, konkordato ilan eden firmaya borçlarını ödemesi için bir süre vermiş, beş yıl yani. Arada geçen konkordatonun ilanı, kabulü süresini de dikkate alırsanız yaklaşık sekiz yıla varan bir süreçten söz ediyoruz. Oradan alacaklı olan kişi borcunu, alacağını o konkordato ilan eden firmadan sekiz yıl sonra alacak belki ama sen "Alamadığı alacak nedeniyle, karşıya vermiş olduğun çek karşılıksız çıktığı için hapse gireceksin." diyorsun. Değerli arkadaşlar, bu asla adalete uygun değil, asla adalete uygun değil; bu insan haklarına da aykırı. Anayasa'mızın 38'inci maddesi "ekonomik suça ekonomik ceza" kavramını getirmiştir.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Hiç kimse sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmaktan dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek 4 no.lu Protokol'ün 1'inci maddesinin hükmü bu aynı zamanda. Bu çekte hapis cezası buna aykırı, ben bunu söylediğim zaman AK PARTİ Grubundaki arkadaşlar -bazıları, hepsini söyleyemem- diyor ki: "Efendim, alacaklı ne olacak?" Peki, dolandırıcıyı affederken, dolandırıcıdan alacağı olan vatandaşa sordunuz mu "Alacaklı ne olacak?" diye.
    BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Bravo, mağdur ne olacak diye düşünmediniz.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi alacaklının icra dairesi gibi çalışamaz, bunu yapmayın.
    RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - 3167'den önce o...
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gelin, çekte hapis cezasını kaldıralım. Avrupa Birliğinin hiçbir ülkesinde çekte hapis cezası yok.
    Teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum.

 

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Sayın Özkaya şu sorunun cevabının vermedi: Piyasayı 10 milyon lira dolandıran ve beş yıl hapse mahkûm olan bir kişiyi bir gün bile hapis yatırmaksızın affettiniz ama 10 bin liralık çeki karşılıksız çıkan kişiyi affetmiyorsunuz; bu bir.
    İki: Sayın Özkaya'nın verdiği rakamlara dayalı olarak varmış olduğu sonuç tamamen yanlıştır. Bakın -tablo burada, kürsüde vaktim olmadığı için gösteremedim- ekonomik büyüme ne zaman dibe vuruyorsa karşılıksız çek miktarı artıyor. Örnek veriyorum: 2009 yılı kriz yılıdır, şu mavi çizgi büyüme çizgisidir. Büyüme o yıl eksi 4,8 olmuş yani ekonomi yüzde 4,8...
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

 

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Özkaya, hiç Hazine ve Maliye Bakanlığına gitmeye gerek yok, bu bilgiler internette var.
    ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - İşte, aynısı bende de var, ben de var aynısı.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, işte burada rakamlar, yanlışım varsa söyleyin. 2009 yılı kriz yılıdır; büyüme yüzde eksi 4,8; ekonomi küçülmüş, dibe vurmuş -meşhur 2009 krizi- karşılıksız çek oranı fırlamış, karşılıksız çek miktarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 23.
    ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Eski, önceki kesilmiş çekler.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, hapis cezası var bu dönem, hapis cezası var.
    ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Yok, 2009'da hapis kalktı; eksik bilgi Sayın Hamzaçebi.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yanlışınız var.
    ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Hayır, efendim. O tarihe geri dönün, 2009'da bir şey yok; yanlış bilgi.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gelelim 2021'e; 2021 yılında ekonomi yüzde 11 oranında büyümüş, karşılıksız çek miktarı azalmış. Bakın, yüzde...
    ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - 2009'da ağır para cezasına çevrildi; yanlış bilgi Sayın Hamzaçebi.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ceza var, azalmış.
    BAŞKAN - Sayın Özkaya, müsaade edin, anlatsın.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Dediğiniz yanlış.
    Ekonomik kriz dönemlerinde karşılıksız çek miktarı yükselmiş. Rahip Brunson krizini bu vatandaşlarımız mı yarattı? Geçen sene eylül ayında dolar 8 lira 30 kuruştu, şimdi 17,5 lira oldu; Türk lirası yüzde 50'yi aşan oranda değer kaybetti. Bunu bu esnafımız mı yarattı? Cevap verin.
    Şimdi, kelimeleri oyunları yapıyorsunuz, "Biz kimseyi affetmedik, İnfaz Yasası'nda değişiklik yaptık." diyorsunuz. Doğru, ben de öyle söylüyorum; İnfaz Yasası'nda yaptığınız değişiklikle, piyasayı 10 milyon lira dolandırmış olan bir kişiyi, beş yıl hapse mahkûm olmuş olan bir kişiyi bir gün bile cezaevinde yatırmaksızın salıverdiniz, tahliye ettiniz.
    BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Dolandırıcıyı affettiler.
    ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Ya, yok öyle bir şey ya!
    BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Affettiniz, aynen öyle.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Niye elinizi sallıyorsunuz? Öyle değil mi?
    ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Yok, öyle değil işte Sayın Hamzaçebi.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hayır, hayır; bakın, cezaevine girmedi ama 10 bin liralık çeki karşılıksız çıkan insana bu yasalarla hapis cezasının yolunu açtınız.